Kryteria ocen z zachowania

Kryteria ocen z zachowania
w Gimnazjum Publicznym im. Józefa Piłsudskiego w Dubecznie

§1

Oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według następującej skali:

 

W klasyfikacji śródrocznej: w klasyfikacji końcowej:
Ocena: Ocena:
 • Wzorowe 250 i więcej pkt.
 • Bardzo dobre 200 - 249 pkt.
 • Dobre 150 – 199 pkt.
 • Poprawne 50 – 149 pkt.
 • Nieodpowiednie 49 - (-50) pkt.
 • Naganne poniżej -50 pkt.
 • Wzorowe 500 i więcej pkt.
 • Bardzo dobre 400 - 499 pkt.
 • Dobre 300 – 399 pkt.
 • Poprawne 100 – 299 pkt.
 • Nieodpowiednie (-100) - 99 pkt.
 • Naganne poniżej -100 pkt.

§2

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§3 Punkty na “plus”

 

1 Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i konkursach pozaszkolnych

I etap

II etap

III etap

20 - 50 pkt

do 100 pkt

do 200 pkt

2 Udział w konkursie szkolnym 10 - 30 pkt
3 Funkcja w szkole 20 - 50 pkt
4 Funkcja w klasie 10 - 30 pkt
5 Pomoc podczas szkolnej imprezy 20 pkt
6 Praca na rzecz klasy 20 pkt
7 Praca na rzecz szkoły 10 -  30 pkt
9 Pomoc kolegom w nauce 10  - 50 pkt
10 Punktualność 20 pkt
11 Kultura osobista do 30 pkt
12 Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych do 20 pkt
13 Właściwa postawa wobec przejawów zła, wyrządzonej krzywdy,
bezinteresowna pomoc
do 30 pkt
14 Systematyczne i wytrwałe dążenie do doskonałości 30 pkt
15 Za 100% frekwencję w semestrze. (dopuszczalny 1 dzień usprawiedliwionej nieobecności) 50 pkt
16 Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych do 50 pkt
17 Realizacja obowiązkowego projektu edukacyjnego do 30 pkt
18 Dyżur w klasie do 20 pkt.
19

Działalność w organizacjach i instytucjach pozaszkolnych prowadzących zajęcia

z uczniami wnioskujących o przyznanie uczniom punktów

do 30 pkt za semestr
20 Do dyspozycji wychowawcy (raz w semestrze) do 50 pkt

 

 

§4 Punkty na “minus”

 

 

1 Niewłaściwe zachowanie na lekcji i w czasie przerw 5 – 15 pkt
2 Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 10 pkt
3 Aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela 30 pkt
4 Agresja słowna, fizyczna, psychiczna 30 pkt
5 Wulgarne słownictwo i wulgarne gesty 30 pkt
6 Akty wandalizmu do 35 pkt
7 Zaśmiecanie otoczenia 15 pkt
8 Spóźnienia na lekcje (za 2 i każde następne spóźnienie) 5 pkt
9 Ucieczka z lekcji - za każdą godzinę nieobecności spowodowaną ucieczką 20 pkt
10 Za każdą jedną godzinę nieusprawiedliwionej nieobecności 2 pkt
11 Niewykonanie przyjętego na siebie zobowiązania 20 pkt
12 Wyłudzanie pieniędzy 50 pkt
13 Kradzież 50 pkt
14 Brutalne pobicie do 100 pkt
15 Niezmienianie obuwia do 10 pkt
16 Niewypełnianie funkcji dyżurnego 10 pkt
17 Palenie papierosów, zażywanie środków uzależniających i odurzających 50 pkt
18 Wnoszenie alkoholu do szkoły 40 pkt
19 Wnoszenie papierosów do szkoły 20 pkt
20 Niewłaściwe zachowanie w czasie uroczystości szkolnych do 30 pkt
21 Fałszowanie usprawiedliwień, podpisów rodziców i innych dokumentów szkolnych 20 - 50 pkt
22 Przychodzenie do szkoy w nieodpowiednim stroju do 25 pkt
23 Do dyspozycji wychowawcy do 50 pkt
24 Niewywiązywanie się z realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego do 30 pkt
25 Korzystanie z telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych do 30 pkt
26 Cyberprzemoc do 100 pkt
27 Przychodzenie do szkoły w nieodpowiednim stroju do 25 pkt

Pozostałe informacje w WSO